Điều khoản

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản dịch vụ này sẽ có hiệu lực đối với tất cả người dùng kể từ ngày 22/02/2022.

Tổng quan

Chào mừng đến với GTA.
Các điều khoản dịch vụ này ("Thỏa thuận") cấu thành thỏa thuận giữa bạn (sau đây gọi là "bạn" hoặc "của bạn") và các nhà điều hành Galaxy Trading Analytics (như được định nghĩa bên dưới, sau đây gọi là "chúng tôi" và “của chúng tôi”) chi phối việc bạn sử dụng trang web/ ứng dụng này, Tài khoản của bạn và dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới).
Trước khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Điều khoản của Chính sách quyền riêng tư, các thông tin quan trọng về việc Sử dụng nền tảng của Trading Analytics Galaxy và Bản tuyên bố miễn trừ rủi ro (“Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm”) và từng thỏa thuận khác áp dụng cho bạn.
Bằng cách mở và sử dụng Tài khoản, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này và các chính sách sau: Chính sách quyền riêng tư, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và mọi thỏa thuận khác áp dụng cho bạn.
Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật và thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong Thỏa thuận theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi, bổ sung, cập nhật và thay đổi nào bằng cách xuất bản phiên bản mới của Thỏa thuận tại đây hoặc qua email. Bất kỳ phiên bản mới nào của Thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay khi được xuất bản trên trang web hoặc ứng dụng và việc bạn sử dụng trang web, ứng dụng và/hoặc dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ được coi là bạn chấp nhận phiên bản mới của Thỏa thuận.
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ, chấm dứt sử dụng tài khoản của mình mà không phải trả phí hoặc phạt, nếu bất kỳ khoản nợ hoặc phí nào mà bạn có thể nợ chúng tôi cho đến nay đã được thanh toán. Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trước đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, điều đó sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản mới hoặc sửa đổi của Thỏa thuận.

Điều kiện sử dụng

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:
  1. Nếu bạn là một cá nhân, bạn phải từ 18 tuổi trở lên để mở Tài khoản và sử dụng Dịch vụ.
  2. Bạn không thuộc về, nằm dưới sự kiểm soát của hoặc nếu bạn là người trong danh sách trừng phạt kinh tế được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng công bố thường xuyên ("Người bị cấm").
  3. Bạn không được cung cấp bất kỳ tài sản hoặc Dịch vụ kỹ thuật số nào được mua hoặc lưu trữ cho Khu vực tài phán bị cấm, công dân hoặc cư dân của Khu vực tài phán bị cấm hoặc Người bị cấm.
  4. Trang web này có thể hủy và/hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn và/hoặc chặn các giao dịch ngay lập tức, có hoặc không có thông báo, trong trường hợp một tiểu bang, tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia trở thành Khu vực tài phán bị cấm hoặc chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn làm như vậy không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được quy định trong Thỏa thuận.

Định nghĩa

  1. Galaxy Trading Analytics đề cập đến một hệ sinh thái bao gồm các trang web Galaxy Trading Analytics (có tên miền bao gồm nhưng không giới hạn, ứng dụng di động, ứng dụng khách và các ứng dụng khác được phát triển để cung cấp Dịch vụ Galaxy Trading Analytics).
  2. Nhà điều hành Galaxy Trading Analytics: đề cập đến tất cả các bên điều hành Galaxy Trading Analytics, bao gồm nhưng không giới hạn ở các pháp nhân, tổ chức và nhóm cung cấp Dịch vụ Galaxy Trading Analytics và chịu trách nhiệm về các dịch vụ đó. Để thuận tiện, trừ khi có quy định khác, tham khảo “Galaxy Trading Analytics” và “chúng tôi” trong các Điều khoản này có nghĩa cụ thể là Nhà điều hành Galaxy Trading Analytics. Theo các điều khoản này, các nhà điều hành Galaxy Trading Analytics có thể thay đổi khi hoạt động kinh doanh của Galaxy Trading Analytics điều chỉnh, trong trường hợp đó, các nhà điều hành đã thay đổi sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ theo các điều khoản này với bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn và sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn theo Những điều khoản này. Ngoài ra, phạm vi của các nhà khai thác Galaxy Trading Analytics có thể được mở rộng do việc cung cấp Dịch vụ Galaxy Trading Analytics mới, trong trường hợp đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Galaxy Trading Analytics, thì có nghĩa là bạn đã đồng ý cùng thực hiện các điều khoản này với các nhà khai thác Galaxy Trading Analytics mới được thêm vào. Trong trường hợp có tranh chấp, bạn sẽ xác định các thực thể theo đó các điều khoản này được thực hiện với bạn và các đối tác của tranh chấp, tùy thuộc vào các dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng và các hành động cụ thể ảnh hưởng đến quyền hoặc lợi ích của bạn.
  3. Dịch vụ: bất kỳ trang web nào do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành, bất kỳ Công cụ API nào (như được định nghĩa bên dưới) hoặc ứng dụng di động ("(các) Ứng dụng") và tất cả các dịch vụ, tính năng, chức năng và nội dung được cung cấp thông qua Trang web, công cụ API hoặc Ứng dụng, bao gồm: (i) mọi nền tảng và công cụ tài sản kỹ thuật số cho phép giao dịch các tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ; và (ii) mọi ví kỹ thuật số được lưu trữ để lưu trữ tài sản kỹ thuật số.
  4. “Người dùng” có nghĩa là những Người dùng đã đăng ký thành công với Trang web này và đã vượt qua các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (KYC) cần thiết để sử dụng Dịch vụ.
  5. “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản của Người dùng với Trang web này.

Tài khoản

1. Tạo tài khoản

1.1 Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải tạo một Tài khoản. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký nhất định và thông tin xác định từng người mở Tài khoản. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể từ chối mở Tài khoản cho bất kỳ ai. Chúng tôi không cho phép bạn mở các tài khoản trùng lặp và sẽ mở một và chỉ một tài khoản cho mỗi Người dùng. Bạn đồng ý không phá vỡ bất kỳ biện pháp hoạt động hoặc công nghệ nào kiểm soát số lượng tài khoản mà bạn có thể duy trì với chúng tôi.
1.2 Để mở và duy trì Tài khoản, bạn phải liệt kê quốc gia/ khu vực cư trú xác thực của mình và cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác và cập nhật mới nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin khác liên quan đến bạn hoặc doanh nghiệp của bạn .
1.3 Bạn sẽ cần có số điện thoại di động và địa chỉ email hợp lệ để mở Tài khoản. Tài khoản này có thể được chúng tôi yêu cầu xác minh và bạn phải thiết lập mật khẩu cho Tài khoản của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền sở hữu và quyền sở hữu hợp pháp đối với số điện thoại di động hoặc địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số điện thoại di động hoặc địa chỉ email đó cho mục đích tạo Tài khoản.

2. Xác thực danh tính
2.1 Bạn phải hoàn thành mọi quy trình xác minh do chúng tôi yêu cầu trước khi bạn được phép sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào chúng tôi yêu cầu và cho phép chúng tôi lưu giữ hồ sơ về thông tin đó trong tối thiểu bảy năm hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành.
2.2 Thông tin chúng tôi có thể yêu cầu có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày và nơi sinh, mã số người nộp thuế, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn (chẳng hạn như tên ngân hàng, tài khoản loại, số định tuyến và số tài khoản) và các thông tin khác nếu cần. Khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, toàn bộ hoặc một phần, có thể phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp. Bạn xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và xác thực. Bạn đồng ý cập nhật tài khoản của mình nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp thay đổi
2.3 Bạn ủy quyền cho chúng tôi và đại diện của chúng tôi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn, Dịch vụ và/ hoặc chúng tôi, đồng thời thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết dựa trên kết quả của các yêu cầu đó. Khi chúng tôi thực hiện các yêu cầu này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các cơ quan tham khảo tín dụng, phòng chống gian lận và tội phạm tài chính và các cơ quan này có thể trả lời đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi.

3.Kiểm soát và Bảo mật Thông tin Tài khoản .
Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật đầy đủ và kiểm soát bất kỳ và tất cả ID, mật khẩu, số nhận dạng cá nhân, khóa công khai hoặc khóa riêng hoặc bất kỳ mã nào khác mà bạn sử dụng để truy cập Tài khoản của mình và Dịch vụ. Bất kỳ tổn thất hoặc thỏa hiệp nào đối với thông tin nói trên đều có thể dẫn đến việc các bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản của bạn và mất hoặc đánh cắp tất cả hoặc bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có trong Tài khoản của bạn và mọi tài khoản được liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do mất hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản của mình không phải do lỗi của Trang web này và/hoặc không tuân theo hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Trong trường hợp bạn cho rằng thông tin Tài khoản của mình đã bị xâm phạm, bạn có thể liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại [email protected].

4. Đăng nhập vào tài khoản.
Để đăng nhập vào Tài khoản của bạn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại di động hoặc địa chỉ Email và mật khẩu của mình. Trong một số trường hợp, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu xác nhận bổ sung bằng lời nói hoặc điện tử về giao dịch trước khi xử lý các giao dịch đó.

5. Sử dụng tài khoản
5.1 Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân của mình với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản và không thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi bạn nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ trang web này. Bạn không được bán, cho thuê, cung cấp hoặc cho phép hoặc cung cấp quyền truy cập vào Tài khoản của bạn cho bất kỳ tổ chức nào khác hoặc cho bất kỳ cá nhân nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các đơn đặt hàng, giao dịch và các hướng dẫn khác được nhập trong Dịch vụ, bao gồm số nhận dạng, quyền, mật khẩu và mã bảo mật được liên kết với Tài khoản của bạn.
5.2 Quyền truy cập của bên thứ ba. Nếu, trong phạm vi cho phép, bạn cấp quyền rõ ràng cho bên thứ ba truy cập hoặc kết nối với Tài khoản của mình, bạn thừa nhận rằng việc cấp phép cho bên thứ ba thực hiện các hành động cụ thể thay mặt bạn không làm giảm bớt bất kỳ trách nhiệm nào của bạn theo điều này Hiệp định. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào Tài khoản của bạn. Ngoài ra, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không quy trách nhiệm cho Trang web này và sẽ bồi thường cho Trang web này khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba đó.